Inleiding


Over de richtlijn

INSPIRE is een Europese richtlijn over geografische informatie. Deze verplicht de Europese lidstaten om hun geografische informatie over milieu beschikbaar te stellen.

INSPIREd by 2020 naar een verantwoord Europees milieubeleid

Europa 2020: de groeistrategie van de EU voor de komende 10 jaar, de EU moet een “slimme, duurzame en integrale economie worden in een snel veranderende wereld”. INSPIRE levert eenduidige, consistente ruimtelijke informatie ter ondersteuning van dit beleid.

EU-richtlijn INSPIRE (infrastructure for spatial information)

Sinds 15 mei 2007 is de Europese kaderrichtlijn INSPIRE formeel van kracht. Deze richtlijn leidt tot een Europese geo-informatie infrastructuur, die een geïntegreerde aanpak van Europees milieubeleid mogelijk maakt. De invoering van INSPIRE is met een implementatiewet in de Nederlandse wet verankerd. De ingangsdatum van deze wet is vastgesteld op 1 september 2009. In een notendop verplicht de INSPIRE-richtlijn de Europese lidstaten geo-informatie over 34 thema's te voorzien van een beschrijving, te harmoniseren en beschikbaar te stellen via het nationale INSPIRE-portaal.

IPO meerjarenagenda

In de IPO-meerjarenagenda is sprake van afstemming op een aantal gebieden, relevant in dit verband is: Uitvoering Deelakkoord Water, Vernieuwing Omgevingsrecht, de Provinciale rol in nationale wetgeving en structuurvisies, de Agenda stedelijke vernieuwing en de Provinciale rol in de nationale kennisinfrastructuur.
Interprovinciale samenwerking leidt ertoe dat deze taken beter, sneller en efficiënter kunnen worden behartigd. Geo-informatie speelt daarbij een cruciale rol. Voor een samenhangende afweging van opgaven op het (boven)regionale niveau zijn landsdekkende, gestandaardiseerde en geharmoniseerde kaarten een randvoorwaarde. INSPIRE werkt daarbij als een katalysator.

Annex I

Voor de volgende datasets die vallen in het INSPIRE Annex I thema Beschermde gebieden zijn de provincies aangemerkt als INSPIRE bronhouder:
  • Aardkundige waarden
  • Ecologische Hoofdstructuur (planologische versie)
  • Nationale Landschappen
  • Provinciale monumenten
  • Stiltegebieden
  • Wet Ammoniak & Veehouderij gebieden
Deze datasets zijn al geharmoniseerd landsdekkend beschikbaar.

Er was sprake van plaatsing Stiltegebieden naar de Annex III; dit is NIET gebeurd.
Provincies zijn NIET aangemerkt voor Vervoersnetwerken uit de Annex I.

Aanmerking Annex III

In juni 2013 hebben GS van de provincies de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met de definitieve aanmerking voor de Annexen II en III en de wijzigingen Annex I ontvangen. Provincies zijn alleen voor de Annex III datasets aangemerkt. Ook na de definitieve aanmerking kan het voorkomen dat na detailonderzoek blijkt dat provincies onterecht zijn aangemerkt. Afmelding van de datasets vindt dan met motivatie plaats.

Road-map 2013-2018


3 december 2013 - Provincies voldoen op tijdig aan de door de richtlijn gestelde eisen: Alle Annex III gegevens moeten via een centrale omgeving beschikbaar worden gesteld aan afnemers (overheden, burgers en bedrijven). Dit is vergelijkbaar met de diensten die banken aanbieden om gebruikers altijd een actueel en accuraat overzicht van hun gegevens te bieden.

Januari 2015 en 2018 - Provincies streven ernaar om zoveel mogelijk kaarten landsdekkend te harmoniseren. De opbouw van ruimtelijke objecten, definities van objecten en verplichte attributen moeten over NL en over de lidstaten coherent en vergelijkbaar worden.

2013-2015 - Provincies richten hun informatievoorziening zo in dat deze ‘fit for purpose’ is: er worden niet teveel en niet te weinig gegevens verzameld, beheerd en beschikbaar gesteld. Gebruikers zijn in eerste instantie de provincies en hun ketenpartners (bijv. in de Digitale Keten Natuur of bij de uitvoering van de Omgevingswet). In tweede instantie is de informatie ook bruikbaar voor publiek en bedrijfsleven.

Meer info over INSPIRE & Provincies via:
https://www.wuala.com/MarjanBevelander/Communicatie%20producten/INSPRE/?key=V4F9vMuAm5zI