Gezamenlijke aanpak

Provincies zijn in de eerste fase (Annex I) aangewezen als bronhouder van zes datasets voor het thema Beschermde gebieden (o.a. de Ecologische Hoofdstructuur) en hebben in opdracht van de AAC Middelen onder de vlag van het programma ProGideon de handen ineen geslagen. Deze eerste zes datasets zijn in 2012 tijdig centraal beschikbaar gekomen volgens de voorgeschreven standaarden.
Uitgangspunt bij de uitvoering was dat het mes aan twee kanten zou gaan snijden:
INSPIRE zal niet alleen geld kosten, maar tegelijkertijd ook geld besparen doordat de gegevenshuishouding efficiënter wordt (Impactanalyse Zenc, 2009).
De samenwerking tussen de provincies leverde al een directe besparing van 75% op: 4,5 miljoen euro over een periode van vijf jaar.

De kosten voor harmonisatie van Annex III data zijn nog niet meegenomen. De AAC Middelen heeft van meet af aan aangegeven dat deze kosten door de eigenaren van de gegevens gedragen moeten worden.

Een aantal provinciale datasets is onderdeel van een INSPIRE thema. Omdat INSPIRE extra eisen stelt aan de beschikbaarheid, capaciteit en performance van services, gebruiken de 12 provincies samen een systeem dat aan de eisen kan voldoen: de Centrale Data- en Servicesomgeving INSPIRE (CDS). De Gemeenschappelijke Beheerorganisatie van de provincies, GBO provincies, verzorgt het functioneel beheer van dit systeem.

PRISMA

p.m.

ProGideon: onmisbare schakel tussen beleid en ICT

De provincies hebben gezamenlijk gewerkt om ruimtelijke informatie eenvoudig en efficiënt beschikbaar te krijgen voor vele beleidsvelden. Dat gebeurde in het programma ProGideon (2008-2013). Dit vindt plaats in het kader van de omvangrijke opgaven die door het GI-beraad (Gideon) en in Europees verband zijn geformuleerd. Wettelijke verplichtingen (o.a. INSPIRE, Zwemwater en Basisregistraties) en de aansluiting op maatschappelijke en bestuurlijke behoefte (bijv. ondersteuning van het Natuurbeleid of de uitwerking van de Omgevingswet) vormen een uitdaging waar alle 12 provincies voor staan.

De provincies hebben gekozen om deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan om efficiënter en daadkrachtiger te kunnen optreden.
De provincie is gebiedsregisseur en speelt op regionaal niveau een centrale rol in de ruimtelijk ontwikkeling. Dat vraagt om een samenhangende en integrale benadering, vaak over de provinciegrenzen heen. Provincies werken daarom samen en stemmen af met een lange keten van maatschappelijke organisaties en overheden. Daarbij vormt eenduidige ruimtelijke informatie een belangrijke schakel.
Provincies herbergen een schatkamer aan geo-informatie. Bij de uitvoering van de kerntaken hebben ze informatie nodig en in veel gevallen leveren die taken ook weer nieuwe informatie op. Voor die informatie bestaat ook buiten de provincies grote belangstelling. Met een gezamenlijke verklaring hebben de provincies en de minister van Binnenlandse Zaken in december 2007 afgesproken dat provinciale geogegevens voor iedereen gratis beschikbaar zijn en ook zonder beperkingen door anderen opnieuw gebruikt mogen worden.
ProGideon heeft dit Open Databeleid uitgevoerd door de bouw van een gezamenlijke infrastructuur voor geo-informatie (Spatial Data Infrastructure). Hierbij zijn ook diverse andere EU en Nederlandse wettelijke verplichtingen afgedekt. Door de gezamenlijke aanpak is minimaal 5 miljoen euro investering bespaard.
De infrastructuur staat nu en is in beheer bij GBO-Provincies. Provincies kunnen hier nu volop gebruik van gaan maken.

PID

Voor de aanpak van de Annex III is een Project Initiatie Document (PID) opgesteld.


Handreikingen voor aanpak

Er zijn voor de implementatie van de Annex III een handreiking en een stappenplan gemaakt.