Datasets in de Annex III

Provincies hebben de brief van het ministerie met de definitieve aanmerking in juni 2013 ontvangen. Via onderstaande url kan het aanmerkingsrapport worden bekeken.

http://www.geonovum.nl/sites/default/files/20130702_inspire_ax_i_ii_iii_aanm_dataproviders_datasets_v10.pdf
In onderstaande tabel de definitief aangemelde datasets.
Zwart = te leveren door provincies
Blauw = twijfel over aanmerking
Rood = dataset is afgemeld.

Thema
Datasets
Thema 5 (Menselijke gezondheid en veiligheid)
b (Gezondheid gerelateerde milieudata)
Geluidcontouren provinciale wegen
Zwemwaterkwaliteit (via Zwemwaterregister)
Grondwaterkwaliteit (via KRW-portaal)
Thema 6 (Nuts- en overheidsdiensten)
c (Faciliteiten voor afvalbeheer)
Vergunde stortplaatsen
Afvalinrichtingen incl. nucleaire inrichtingen o.b.v. SBI-codes (uit RRGS, via Risicokaart)
Thema 7 (Milieubewakingsvoorzieningen)
Meetnet voor geluid langs provinciale wegen
Meetnet voor zwemwaterkwaliteit (via Zwemwaterregister)
Thema 8 (Faciliteiten voor productie en industrie)
Grondwateronttrekkingen (uit LGR, totdat BRO het overneemt)
Ontgrondingen - winninglocaties
Productie/industrie-inrichtingen o.b.v. SBI-codes (uit RRGS, via Risicokaart)
Thema 9 (Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur)
Bestand Veehouderijbedrijven (uit WEB-BVB)
Thema 11 (Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden)
Zwemwater (via Zwemwaterregister)
Grondwaterbeschermingsgebieden
Begrenzing vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning
Vergunde stortplaatsen (gebieden)
Geluidszones rondom vliegvelden
Geluidszones rondom bedrijventerreinen (zowel provinciaal als gemeentelijk)
Thema 12 (Gebieden met natuurrisico's)
Flooddata: waterdiepte, overstroombare gebieden, aankomsttijden (uit
Landelijke databank overstromingsscenario's ROR)
Natuurbranden ISOR gemeenten aangemerkt (via Risicokaart)
Thema 18 (Habitats en biotopen)
Habitattypenkaart

Centrale voorzieningen zonder of onduidelijke formele status (Klic-online, KRW-portaal, Risicokaart, LGR, Zwemwaterregister, Zorgatlas) gaan de datasets leveren. Dit ontslaat de aanleverende instanties echter niet van hun aanmerking! Risicokaart en Zwemwaterregister beheren de provincies. Echter een aantal datasets verzorgen andere partijen, maar blijven provincies dus verantwoordelijke voor hun verplichting.

Voor provincies betreft dit de datasets:
  • Nuts- en netwerken (thema 6a): loopt via Klic-online.
  • Grondwaterkwaliteit (thema 5b): nog niet duidelijk hoe dit gaat lopen.

Tenslotte is voor provincies thema 4b van belang: Landgebruik; Toekomstig landgebruik. Hiervoor is het Kadaster als beheerder van RO-online aangemerkt, niet de provincies. Provincies zijn wettelijk verplicht te leveren aan RO-online.

Beschrijving INSPIRE-thema's

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de voor provincies relevante INSPIRE-thema's.

Thema 4 Landgebruik

Het thema landgebruik bestaat uit 2 subthema's: huidig en toekomstig landgebruik. Voor het eerste staat het CBS aan de lat met het bestand bodemgebruik. Voor het tweede subthema, toekomstig landgebruik, zijn provincies aangemerkt. Dit loop via RO-online (of Ruimtelijke Plannen.nl). RO-Online is een bij wet (Wet ruimtelijke ordening) geborgde landelijke voorziening voor alle ruimtelijke plannen en is ook een dataset die “as-is” kan worden aangemerkt. RO-Online is voor wat betreft inhoud en structuur geschikt om invulling te geven aan dit (sub)thema. Het Kadaster is als wettelijk aangewezen beheerder aangemerkt en niet de toeleverende partijen.

Thema 5 Menselijke gezondheid en veiligheid

Het thema Menselijke gezondheid en veiligheid is op te delen in drie subthema’s: Statistische gezondheidsdata, Gezondheid gerelateerde milieudata en Calamiteiten met voor ieder subthema een eigen invulling. Voor provincies is 5b van belang: Gezondheid gerelateerde milieudata. Het gaat om milieukwaliteiten die de menselijke gezondheid en veiligheid kunnen aantasten. Concreet: de kwaliteit van oppervlaktewater, zwemwater, grondwater, drinkwater, bodem (evt., nog geen aanmerking), lucht en geluid.

Thema 6 Nuts- en overheidsdiensten

Dit thema omvat 3 zeer uiteenlopende subthema's: Nutsnetwerken (denk aan: boven- en ondergondse kabels en leidingen, excl. telecom), Administratieve en sociale overheidsdiensten (denk aan: datasets van KvK en RIVM) en Faciliteiten voor afvalbeheer (denk aan: stortplaatsen, rwzi's, maar ook glasbakken e.d.). Provincies zijn aangemerkt voor Nutsnetwerken en Faciliteiten voor afvalbeheer. Momenteel reguleert de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) de informatieuitwisseling tussen de netbeheerders en de grondroerders voor de ligging van kabels en leidingen in geval van grondroeringen (graafwerkzaamheden). Het ligt in de bedoeling Klic-online te laten voorzien in de INSPIRE-verplichtingen. De verplichting blijft echter liggen bij de aangemerkte organisaties. Voor afvalbeheer vormen vergunningen en het RRGS de beste ingangen om voor dit thema te leveren. Na onderzoek is echter gebleken dat de gevraagde gegevens niet bij provincies aanwezig zijn.

Thema 7 Milieubewakingsvoorzieningen

Een breed thema, waar veel dataproviders voor zijn aangemerkt. Dit thema betreft de meet- en waarnemingsvoorzieningen en niet de metingen of waarnemingen zelf. Er is
dus sprake van een relatie met een aantal andere thema’s. In deze andere thema’s worden de thema-specifieke metingen of waarnemingen ontsloten. De meetpunten en eventuele logica van het meetnet die hiervoor als basis dienen worden ontsloten in dit thema Milieubewakingsvoorzieningen. Voor provincies gaat het om de dataset Meetnet voor grondwaterkwaliteit.

Thema 8 Faciliteiten voor productie en industrie

Het gaat hier om locaties waar productie- en industriële voorzieningen zijn gevestigd. Het is een breed en onduidelijk thema als het gaat om afbakening. Duidelijk is wel dat het om productielocaties gaat en dat datasets dus over de daadwerkelijke plaats en aard van productie moeten beschikken. Ook moet de “Function” zijn vastgelegd in de vorm van een NACE-conforme code (in Nederland vertaald in de standaard SBI-codering). Voor provincies gaat het om de datasets uit RRGS, grondwateronttrekkingen (LGR) en ontgrondingen.

Thema 9 Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur

Ook dit is een complex thema. Het gaat om de ligging van locaties waar landbouw wordt bedreven: veehouderijbedrijven, viskwekerijen, kwekerijen voor weekdieren, glastuinbouw etc. Hoewel het Bestand Veehouderij Bedrijven (Web-BVB) een database is waarin per gemeente de vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven staan, zijn provincies, die Web-BVB in beheer hebben, aangemerkt.

Thema 11 Gebiedsbeheer

Thema 11 is een breed thema. Het gaat hier om gebieden die worden beheerd, gereguleerd of gebruikt voor rapportage op verschillende schaalniveaus (o.a. landelijk, lokaal, regionaal). Anders gezegd: het gaat om gebieden waar beleid of regels gelden die ofwel restricties ofwel stimulering van bepaalde activiteiten inhouden.
De definitie van het thema is daardoor zó breed, dat het nodig is een strikte afbakening te hanteren tot gegevens die zijn gerelateerd aan milieubeheer. Voor provincies gaat het om de datasets over zwemwatergebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, ontgrondingsgebieden (zand, grind), geluidzones rondom vliegvelden. Vergunde stortplaatsen en geluidzones rondom bedrijventerreinen staan ter discussie, omdat provincies deze gegevens niet tot nauwelijks hebben.

Thema 12 Gebieden met natuurrisico's

Voor de invulling van het thema Gebieden met natuurrisico’s is er voor gekozen om de Risicokaart en de onderliggende registers (Risico Register, Databank Overstromingsscenario’s, Register Overige Risico’s) als vertrekpunt te nemen. De Risicokaart kan deels in de door INSPIRE gevraagde gegevens voorzien: overstroming en natuurbranden. Voor aardbevingen is het KNMI aangemerkt. Voor ziekten, plagen en epidemieen hebben het RIVM en NVWA geen centrale databases (met een geo-component), dus zijn deze niet aangemerkt.

Thema 18 Habitats en biotopen

Habitats en biotopen zijn als volgt gedefinieerd: Geografische gebieden die worden gekenmerkt door specifieke ecologische omstandigheden, processen, structuur en (leven ondersteunende) functies die fysiek de daar levende organismen ondersteunen, met inbegrip van volledig natuurlijke of semi-natuurlijke land- en wateroppervlakken, onderscheiden naar geografische, abiotische en biotische kenmerken.” In Nederland zijn de provincies aangewezen om hiervoor gegevens aan te leveren in de Natura 2000 gebieden.

Voorbeeldplaatjes Gebiedsbeheer, Habitats en biotopen en Faciliteiten voor Productie en Industrie

AM1.png
Gebiedsbeheer

Rechts: uitsnede uit de kaart voor Gebiedsbeheer. Geluid is oranje. Ontgrondingen zijn bruin. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn blauw/paars.
PIinrichtingen.png
Faciliteiten productie en industrie

Boven: uitsnede uit kaart voor Faciliteiten voor productie en industrie: productieinrichtingen uit Risicokaart en LGR.

habitat.png
Habitattypen
Links: uitsnede uit kaart Habitats en Biotopen: habitattypen.