In: Thema 11 (Gebiedsbeheer).

Datasets: grondwaterbeschermingsgebieden

Informatieanalyse: het gaat om begrenzingen gereguleerde gegevens van grondwaterbeschermingsgebieden. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden gehanteerd:
  • Het gaat om alle beschikbare datasets over grondwaterbeschermingsgebieden. In principe ligt een waterwingebied altijd in een ander gebied waar beschermende maatregelen gelden. Dat mogen verschillende zones zijn met eigen naamgeving per provincie zoals bv boringsvrije zone;
  • Het gaat om begrenzingen van de beschermde gebieden als vlak/polygoon maar als er alleen punten beschikbaar over de beschermde gebieden mag dat ook volgens INSPIRE;
  • Het betreft data waar provincies bronhouder van zijn.
In de handreiking harmonisatie van kaarten was voor grondwaterbeschermingsgebieden ook al een informatieanalyse beschikbaar. Deze is meegenomen in de huidige informatieanalyse.
In grondwaterbeschermingsbieden worden vaak drie zones aangeduid, Waterwingebieden, Grondwaterbeschermingsgebieden en Boringsvrije zones, maar sommige provincies hanteren meer zones, of maken een verdere onderverdeling van een zone. De begrenzing van de zones in termen van boringsdiepte of reistijd van het grondwater kan per provincie verschillen.
Alle provincies kunnen gegevens via wfs aanleveren, de inhoud verschilt echter wel, in een aantal gevallen is geen globalID’s aanwezig van de objecten.

Het ambitieniveau is het halen van een mapping naar Area management voor 3 december, dus geen vergaande inhoudelijke harmonisatie. Dit betekent dus niet dat wat de provincies zelf via de WFS serveren 1:1 beschikbaar komt in de Inspire WFS. Alles wat past gaat mee, alles wat niet past zit niet in de 3 december versie van de WFS. Het is onbekend of het resultaat wat 3 december ook voldoet aan de verwachtingen van inhoudelijk deskundige en wat het ambitie niveau is. Er is een groot verschil van definitie en begrippen per provincie. Dit probleem is niet oplost met de mapping die nu is uitgevoerd. Na 3 december kunnen de provincies werken aan het stapsgewijs realiseren van het provinciale ambities niveau.
Er is daarom -na consultatie met 1 inhoudsdesdeskundige van een provincie- gekozen alleen te mappen wat past binnen de dataspecificatie.

Mapping: Van iedere provincie is een mapping schema op logisch niveau gemaakt. Hierover is contact geweest met een inhoudsdeskundige. Aandachtspunten: een aantal provincies heeft meerdere zonetypes in 1 bestand en moeten dan mappen op het attribuut waar zonetypen inzitten. Provincies die voor iedere zonetype een dataset hebben zullen dus voor iedere dataset een aparte mappings moeten maken. Voorwaarde is dat er een veld aanwezig is met informatie over zonetype. Elementen die niet gemapt kunnen worden zitten ook niet in de versie van de WFS en WMS.

De metadata voor de leveren WFS en WMS services door het CDS aan INSPIRE bevat een kleine samenvatting met informatie over grondwaterbeschermingsgebieden maar ook over ontgrondingen, zwemwater en geluid. Dat betekent dat het niet mogelijk is om specifieke metadata van één aangeleverd ‘bestand grondwaterbeschermingsgebieden mee te geven aan de gebruiker van de geharmoniseerde inspiredataset.
gwb.png

Gegevenslevering:
  • Gegevens voor Area management (11) worden geleverd in 1 of meerdere datasets per provincie
  • Alle provincies zullen via afdeling Geo-informatie geografische data als WFS over grondwaterbescherming via metadata in het PGR aanbieden aan CDS.
  • De data as-is via de WFS wordt gemapt naar het datamodel van area management. Sommige provincies bieden een aparte WFS specifiek voor INSPIRE aan. Er wordt een selectie van de databron beschikbaar gesteld aan het CDS via de mapping.

Nog uit te werken:
Na de 3 december deadline kunnen de provincies werken aan het stapsgewijs realiseren van het provinciale ambities niveau. Betrokkenheid van de inhoudelijk verantwoordelijken is daarvoor nodig.
  • Invullen van gegevens die voor de 3 december deadline niet beschikbaar zijn
  • Interprovinciale harmonisatie van kenmerken (bijv. gelijktrekken van legenda’s en andere classificaties en definities). De vraag is of dit lukt bij dit thema.
  • Uitbreiding van Inspire data specificaties zodat ook het provinciale ambitieniveau conform Inspire dataspecificaties kan worden geleverd
  • Update van de metadata voor de Inspire WFS/WMS/Datasets met een inhoudelijk geharmoniseerde beschrijving