In: Thema 8 (Faciliteiten voor productie en industrie) en thema 11 (Gebiedsbeheer).

Datasets: locaties van winning van bouwstoffen, zijnde zand en grind (thema 8) en begrenzingen van deze winninglocaties.

Informatieanalyse: de informatieanalyse is tot stand gekomen met betrokkenheid van het vakberaad Ontgrondingen.
Tijdens de analyse is gebleken dat “ontgrondingen” alleen past binnen het thema Gebiedsbeheer (11). De beschikbare gegevens lijken niet te passen in het thema Faciliteiten voor productie en industrie (8). Dit komt met name door het niet beschikbaar zijn van 3 dimensionale geometrie van de ontgrondingen. Een verzoek tot afmerking is bij IenM ingediend.
De volgende randvoorwaarden en uitgangspunten zijn gebruikt:
  • Het gaat alleen om vigerende vergunningen van ontgrondingen
  • Het gaat om begrenzingen van ontgrondingen (maar als er alleen punten beschikbaar zijn mag dat vooralsnog);
  • Het gaat om winning van oppervlakte delfstoffen;
  • De focus ligt op data waar provincies bronhouder van zijn;
  • Administratieve gegevens uit vergunningssystemen die niet beschikbaar zijn als Geografisch bestand zijn wel geïnventariseerd maar niet meegenomen in de informatieanalyse.
Belangrijke bevindingen uit de informatieanalyse zijn;
  1. Iedere provincie heeft een eigen proces om vergunde ontgrondingen en overige ontgrondingen te beheren. Iedere provincies heeft een eigen vergunningensysteem om de informatie over vergunde ontgrondingen te registreren.
  2. Bij een aantal provincies zijn de gegevens beschikbaar al geografisch bestand, Excel of alleen op te vragen via het vergunningen systeem
  3. Een aantal provincies hebben aangegeven de gegevens niet beschikbaar te hebben als geografisch bestand.
  4. De inhoud verschilt erg per provincie, in de meeste gevallen zijn er geen globalID’s aanwezig van de objecten, datums zijn geen datumvelden en vergunningen verschillen per attribuut in schrijfwijze.

Mapping: In het INSPIRE-model zijn een aantal kolommen opgenomen met vaste namen, zoals : prospectingAndMiningPermitArea en EnviromentalDomain. Deze kolommen moeten worden gevuld met data uit de provinciale bestanden. Het is mogelijk om extra informatie toe te voegen die niet valt onder categorie 11. We hebben gekozen voor vergunde kuubs en vergunde diepte. Aandachtspunten: Bij een aantal provincies bevat het bronbestand meer dan vergunde/vigerende ontgrondingen o.a bij Noord-Brabant en Groningen. Gelderland wil bv alleen locaties aanleveren met uitvoering en verleend. Voor het leveren van de juiste gegevens zal dus eerst een selectie gemaakt moeten worden en deze selectie zal dan via een WFS beschikbaar moeten zijn voor de mapping.
ontrgrondingen.png


Gegevenslevering: Iedere provincie met geografische gegevens over ontgrondingen t.b.v. thema 11 zal deze via een WFS en metadata in PGR beschikbaar stellen. M.b.v. ETL-tooling worden de gegevens gemapt naar INSPIRE in de CDS en van daaruit uitgeserveerd. Provincies die geen geografische gegevens hebben (alleen administratieve) leveren niet.

Nog uit te werken: nagaan losse eindjes.