In: Thema 12 (Gebieden met natuurrisico's).

Datasets: Waterdiepte, Overstroombare gebieden, Aankomsttijden (deze kaart kan nu nog niet geleverd worden in fase 1 voor 3 december). De centrale database ROR (Richtlijn OverstromingsRisico's, Europese richtlijn sinds 2007 van kracht en sinds 2009 opgenomen in de Waterwet) wordt hiervoor gebruikt als basis.

Informatieanalyse: In de ROR zijn datasets van provincies en waterschappen verzameld. Het betreft scenario's: het overstromingsrisico bij een herhalingstijd. De data zijn rasterbestanden.
Provincies zijn zelf verantwoordelijk voor de data die ze zelf aangeleverd hebben en het actualiseren ervan.
In de ROR worden 3 landsdekkende scenario's samengesteld tot 3 vectorbestanden voor 3 herhalingstijden: 1/10, 1/100 en 1/1000 jaar. Dit gebeurt nadat de deelscenario's door Deltares zijn gekeurd op kwaliteit.

In de informatieanalyse is gekeken naar een haalbare mapping van data de centrale voorziening ROR en de INSPIRE dataspecificaties en de publicatieomgeving via de CDS.
De volgende randvoorwaarden en uitgangspunten zijn gebruikt:

  • Voor het thema Gebieden met natuurrisico’s komen de volgende kaarten in aanmerking: Waterdiepte, Overstroombare gebieden, Aankomsttijden. Deze kaart kan nu nog niet geleverd worden in fase 1 voor 3 december.
  • De gegevens uit de ROR database met alle scenario’s komen niet in aanmerking voor Inspire
  • De kwetsbare objecten zwemwaterlocatie, drinkwaterlocaties, natura2000 en IPPC bedrijven die in gebruikt worden bij de levering van de waterdiepte voor de risicokaarten. Deze gegevens worden geleverd zoals ze ook in de ROR database zijn opgeslagen en zijn niet de meest recente gegevens. Er zijn geen meest recente gegevens via de ROR beschikbaar.

De kaarten maximale waterdiepte en kwetsbare objecten zijn geschikt voor het leveren van de informatie voor het thema Gebieden met natuurrisico’s.

Mapping: Deltares is inhoudelijk deskundige en geeft samen met RWS ondersteuning bij de keuzes voor de mapping en het leveren van een definitief informatieanalyse document (een GLP).
Conclusie traject tot 3 december:
  • De gegevens over overstromingsgebieden worden gemapt,
  • De data zoals deze beschikbaar is voor de risicokaart wordt gemapt naar het datamodel van gebieden met natuurrisico’s.
  • Wat niet gemapt kan worden wordt ook niet meegenomen in CDS.

Gegevenslevering: Het aantal updates van de kaarten is 1 tot 2 maal per jaar. De gegevens zijn beschikbaar via de LIZARD flooding database in een postgis database en zullen als vectorbestanden worden aangeleverd. Het zijn vrij grote bestanden. Het uitwisselformaat waarmee gewerkt wordt is een ESRI shape. Het is mogelijk om een WFS of GML te leveren, maar is momenteel nog niet gerealiseerd.
Voor vector is vooral gekozen omdat de risicokaart deze nodig heeft om de kaarten goed te kunnen renderen. Normaal gesproken wordt gewerkt met ascii's. Punt is echter dat er meerdere attributen aan een pixel hangen en daarvoor moet je een raster attribute table gaan gebruiken. Verder is vector ook handig, omdat we dan met meerdere resoluties (5 tot 100 m) in een beeld kunnen werken.

Enkele kanttekeningen bij de gegevenslevering:
  • Niet alle beschikbare gegevens kunnen vanuit de bron direct gerelateerd geleverd worden. Hiervoor heeft de ROR een paar aanpassingen voor specifiek voor INSPIRE uitgevoerd zodat er mapping mogelijk is naar het INSPIRE model.
  • Er worden geen gegevens over levelOfVulnerability en/of magnitudeOrIntensityOfHazard geleverd: Schade is niet bekend in dit project. In het algemeen hebben de experts van de ROR aangenomen dat alles vulnerable is voor floods. Men wil op dit moment vermijden om een mate daarvoor aan te geven. Wellicht bestaat de mogelijkheid voor de lange termijn.
  • De waterdiepte-kaarten worden niet beschikbaar gesteld. In de ROR wordt nl. met 6 klassen ipv met harde waarden gewerkt. Het vertalen naar exacte waarden kan onjuist gebruik in de hand werken. Volgens de Inspire Dataspecificatie is het niet eenvoudig om dit aan te geven (zie pagina 40 van Data Specification on Natural Risk Zones). Kortweg worden exacte waarde gevraagd en een beschrijving van de methode.
  • Sommige gegevens die in de ROR worden gebruikt zijn verouderd: zwemwater en natura200 gebieden zijn uit 2007 (?) terwijl er al wel een nieuwe versie uit 2010 beschikbaar is. Ook vraagt Inspire om data betreffende historische overstromingen. In Nederland zijn die niet beschikbaar.

Nog uit te werken: De functioneel beheerder van ROR is verantwoordelijk voor de afstemming van benodigde processen ook na 3 december.
Nader te bepalen. Beheer kwesties (updates, frequentie, e.d.) moeten worden opgelost in het beheerproces van de ROR.