In: Thema 9 (Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur).

Datasets: veehouderijbedrijven

Informatieanalyse: INSPIRE heeft 2 datamodellen: een eenvoudig en een uitgebreid. Het uitgebreide sluit het meest aan op de situatie in Web-BVB. Het simpele model bestaat grofweg uit een puntenbestand van de “holding” met daaraan gekoppeld een diercategorie. Het uitgebreide model bevat informatie over aantal dieren, vergunningen, installaties etcetera en sluit daarmee veel beter aan op het datamodel van BVB. Uit overleg met Dienst Regelingen, die ook is aangemerkt voor hetzelfde thema, bleek echter dat INSPIRE niet vraagt om het vergund aantal dieren of de vergunde installaties. Bij permit is de bedoeling dat het vergunningendocument wordt geleverd, niet een samenvatting van de gegevens uit het document. Bij de analyse van beschikbare gegevens zijn de uitgangspunten geweest:
 • Het gaat om de gegevens zoals agrarische vergunningsgegevens of meldingen van veehouderijbedrijven afkomstig van de gemeenten die door de provincie zijn verwerkt en opgeslagen in een database Web-BVB
 • De gemeenten zijn bronhouder van de milieuvergunningen en voor het actueel houden van het bestand.
 • De provincies zijn beheerder van de Web-BVB database
 • Alleen de provincies die de gegevens in de Web_BVB hebben opgeslagen zijn meegenomen in de analyse.
De database van Web-BVB is administratief, 3 provincies hebben de gegevens ook geografisch beschikbaar. Uit de informatieanalyse, overleg met DR en de mogelijke mappings kan worden geconcludeerd dat momenteel mapping naar een INSPIRE model niet goed mogelijk is.

Mapping: De mappings zijn voor beide datamodellen gemaakt (zie bijlage), maar er is besloten om niet verder uit te werken. De reden hiervoor na overleg met DR is:
- Er is behoefte de mapping af te stemmen met Dienst Regelingen die ook zijn aangemerkt binnen hetzelfde thema en waar meer kennis is over de INSPIRE dataspecificaties. Uit een eerste gesprek is gebleken dat de mappings uit bijlage 1 nog niet helemaal kloppen. Zo is het niet de bedoeling de gegevens voor het vergund aantal dieren te mappen aan het veld voor number of animals. In feite vraagt INSPIRE geen samenvatting van de vergunning, maar (link naar) vergunning.
- Een ander punt is dat er nog geen mapping gemaakt kan worden tussen de wettelijke diercategorieen en staltypen en de Internationale codelijsten. Omdat de gegevens wel veel inzicht geven en (in tegenstelling tot de bestanden van DR) openbaar zijn, is er voor gekozen in deze eerste fase nog niet te mappen naar INSPIRE maar de codes voor diercategorieen en staltypen “as is” in de service op te nemen.


Gegevenslevering: Via de Web-BVB. Omdat er niet naar een INSPIRE model gemapt wordt, is een andere oplossing gekozen, fase 1:
 • De gegevens voor INSPIRE worden niet geleverd volgens het INSPIRE model.
 • Het is in Web-BVB ook mogelijk de situatie op een bepaalde historische peildatum op te vragen. Deze worden in deze fase niet als service verstrekt.
 • Het CDS zorgt voor beschikbaarstellen van metadata en een voor de deelnemende provincies gecombineerde service met metadata.
De wijze waarop de gegevens door provincies geleverd gaan worden is als volgt:
 • De gegevens zoals beschreven in het GLP voor Aerius zijn vertaald naar een xsd en een xml (zie bijlagen GLP Aerius, xsd en voorbeeld xml); N.B. Aerius neemt de services niet meer af (2015).
 • Beheerder Web-BVB provincie levert metadatabestand conform ISO met link naar locatie xml
 • CDS haalt het xml-bestand dagelijks op een vast tijdstip op en verwerkt de xml tot een geografisch bestand (NB. de dagelijkse verversing moet nog worden ingeregeld - 2015).
 • Voor het symboliseren van de stalgroep-locaties wordt al toegewerkt naar mapping met Inspire: (bedrijf-site, gebouw-building, emissiepunt-installation).
 • Iedere provincie kan in CDS (en in eigen metadata?) aangeven welke gegevens wel en niet aan de service worden toegevoegd.
 • De Centraal functioneel beheerder Web-BVB levert informatie over de metadata van de centrale service.
 • CDS levert een view en downloadservice + metadata
 • Voor het leveren van de xml aan CDS zal een gegevensprotocol worden opgesteld door leverancier database. Deze wordt aan de beheerorganisatie van Web-BVB en CDS geleverd (of toevoegen aan SLA?).
N.B. De gegevens van de xml zullen geleverd worden volgens Gegevensleveringsprotocol Aerius en andere afnemers. Dit is maar een beperkte selectie van de mogelijke gegevens die in BVB kunnen worden opgevraagd. Er worden alleen stikstoffactoren geleverd, geen fijnstof en geurfactoren. De xml staat nog niet op een beveiligde locatie. De gegevens worden dagelijks actueel gehouden. Alleen als een beheerder metadata met link naar xml heeft aangeleverd en in CDS accoord heeft gegeven worden de gegevens van de provincie ook daadwerkelijk in centrale service opgenomen.

Nog uit te werken: De ambitie voor doorontwikkeling is als volgt:
 • Mappen naar INSPIRE model zodat scenario III bereikt wordt (langere termijn)
 • Fijn stof en geur toevoegen.
 • Nbwet-vergunningen toevoegen.
 • Meer provincies aansluiten, niet alleen de dagelijks actuele data, maar ook peildata zoals gevraagd door NSL
 • Afstemming met andere Nederlandse datasets binnen dit thema (Dienst regelingen).
 • Bij nieuwbouw conform Inspire gaan leveren.
 • Gegevens met andere styling volgens inspire quality of services.