Het PGR kent vele afnemers. Een aantal bekende en grote afnemers zijn:
  • INSPIRE (EU)
  • Atlas Leefomgeving (I&M)
  • Project WKO-tool (I&M i.s.m. provincies)
  • Bodem+ als eigenaar van Bodemloket, de datamakelaar BIELLS en bodemkwaliteitskaart en toetsingsmodule voor grondverzet
  • Planbureau voor de Leefomgeving

Met deze potentiele afnemers, afgezien van INSPIRE, hiervoor loopt een ProGIDEON-project, zijn verkennende gesprekken gevoerd. Een eerste overzicht van wensen voor gegevensbestanden is hiermee duidelijk geworden. Daarmee is niet altijd duidelijk om welke informatie het precies gaat. Met andere woorden, met de afnemers moet nog verder 'de diepte' in worden gegaan om de wensen meer SMART te krijgen. De wens 'grondwaterbeschermingsgebied' kan namelijk betekenen: de ruimtelijk ligging (contour), maar ook de jaarszone en de diepte tot waar de bescherming geldt. Vervolgens moet in een inventarisatie bij provincies worden nagegaan of deze bestanden aanwezig zijn en welke informatie deze bevat. Met de afnemer moet worden nagegaan of dit voldoende is, welke inspanningen er nog nodig zijn en welke rol de afnemer zelf hierin kan spelen.