De betekenis van een woord of begrip is mede afhankelijk van in welke contaxt het wordt gebruikt. Bij het PGR worden een aantal veelal bekende begrippen gebruikt. Toch is het goed te omschrijven wat er binnen de context van het PGR precies mee wordt bedoeld.

Thema (kaart)

Een thema of een thematische kaart is bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een thema kan bestaan uit één of meerdere datasets. De inhoud van een thema kan gelijk zijn aan de inhoud van een service, maar het kan ook een gedeelte van de inhoud van een service zijn. Complexe thema's kunnen samengesteld zijn uit de inhoud van verschillende services. Voor het PGR is dat echter minder van belang omdat het PGR niet bedoeld is voor de presentatie van volledige thematische kaarten.

Complexe samengestelde thema's of kaarten (bijvoorbeeld Cultuurhistorische waarden kaart) worden niet als metadata beschreven. Wel worden (samenstellingen van) de datasets afzonderlijk voorzien van metadata en elk opgenomen in de boomstructuur. Door gebruik te maken van voorgedefinieerde zoekopdrachten op basis van verwijzingen bestaande uit de trefwoorden in de metadata, kan de gebruiker wel een overzicht krijgen van de (meta)data en services van een complexe thematische kaart.

Dataset

Een dataset is volgens de definitie in het Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie een identificeerbare collectie van data. Een dataset mag daarbij een kleinere groep van data zijn, gelimiteerd door beperkingen zoals een geografisch gebied of een geo-objecttype (“feature type”), die aanwezig is in een grotere dataset. Een dataset is altijd een fysieke collectie van data. Zo kan een dataset een fysiek voorkomen hebben van een shapefile of een tabel in een database.
Nemen we als voorbeeld het thema EHS dan kan deze bestaan uit:
 • Meerdere datasets
  Bijvoorbeeld: bestaande natuur, nieuwe natuur, zoekgebieden en ecologische verbindingszones. In dit geval is elke dataset fysiek ondergebracht in één bestand of database tabel.
 • Een enkele dataset
  In dit geval zijn bestaande natuur, nieuwe natuur, zoekgebieden en ecologische verbindingszones samengebracht in één fysieke verzameling data (dus bijv. één shapefile of één database tabel.

Service

Met service wordt een van de onderstaande service soorten bedoeld:
 • WMS (Webmapping Standard, levert een kaartbeeld op in de vorm van een afbeelding)
 • WFS (Web Feature Standard, levert de geografische en attribuut data in de vorm van GML*)
 • CSW (Catalog Services for the Web, levert en leest metadata)
*GML is XML voor geo-informatie

Metadata

Metadata (letterlijk data over data) is beschrijvende informatie over gegevens en omvat alles wat je moet weten van data om er iets zinvols mee te kunnen doen. We onderscheiden twee soorten metadata. Metadata die de dataset beschrijft en metadata die de service beschrijft. Hiervoor worden respectievelijk de volgende Nederlandse profielen op ISO standaarden gebruikt:
 • Metadata van inhoudelijke ruimtelijke informatie (de data zelf): "Nederlands profiel op ISO19115 voor geografie versie 1.2" (zie [1])
 • Metadata van geografische services: "Nederlandse profiel op ISO19119 voor services versie 1.1" (zie [2])

Taxonomie

Taxonomie is de wetenschap van het indelen van dingen/objecten. Vergelijk het maar met de biologie, waar je allerlei indelingen hebt van orde, families etc. Dit betekent dat een object slechts tot één categorie kan behoren (een blad hangt aan slechts één twijgje, een twijgje hangt aan slechts één tak, een tak hangt aan slechts één stam...). Taxonomie is dus echt een fysieke indeling. De taxonomie die in het PGR wordt gebruikt is gebaseerd op de begroting die elke provincie moet indienen bij het Rijk. Daar is een hoofdstukindeling gemaakt met allerlei subparagrafen etc., aangevuld met informatie uit de bibliothecaire wereld. Het staat dus los van een organisatorische indeling.

Thesaurus

Een thesaurus is gebaseerd op de taxonomie. De thesaurus legt onderlinge relaties tussen de verschillende takken van de taxonomie, omdat we weten dat de wereld niet in te delen is volgens hokjes. Kijk bijvoorbeeld maar naar archeologie en bodem: in de taxonomie staan ze separaat (de een onder cultuurbehoud, de ander onder milieu) maar ze hebben wel een sterke relatie met elkaar. Wat een thesaurus vervolgens ook nog regelt zijn de trefwoorden. Als iemand zoekt op molens, krijgt de gebruiker "zie monumenten" terug. Een thesaurus is dus omvangrijker en ingewikkelder dan een taxonomie.

Categorie

Met categorie bedoelen we een trefwoord in de taxonomie die onderverdeeld is in één of meer subcategorieën en/of termen.

Term

Een term is een trefwoord in de taxonomie en thesaurus. Kenmerkend aan een term is dat deze geen onderverdeling kent.

Klasse

Met klasse duiden we een verzameling datasets aan met dezelfde kenmerken waar het gaat om mate van geografische dekking, harmonisatie en technische beschikbaarheid. Voor deze indeling zou gewoonlijk het begrip categorie prima voldoen maar vanwege de bestaande betekenis van categorie in relatie tot een taxonomie is gekozen voor klasse.