Stuurgroep PGR, Programmaraad ProGIDEON

Als Stuurgroep PGR treedt de Programmaraad ProGIDEON op.
De Programmaraad ProGIDEON bestaat uit de twaalf ProGIDEON coördinatoren en adviseert de BOAG-Middelen op strategisch niveau over de koers, positionering en doorontwikkeling van het PGR. Daarnaast is de Programmaraad verantwoordelijk voor het uitvoeren van het contentbeheer.
T.a.v. de doorontwikkeling van het PGR ontvangt de Programmaraad adviezen en voorstellen over de ontwikkeling van de inhoud en functionaliteit van het PGR, resp. uit de PGR-redactieraad en uit het Functioneel beheerdersoverleg via de Landelijk Coördinator.
T.a.v. het contentbeheer levert de redactieraad PGR de Programmaraad twee keer per jaar een Publicatiekalender, welke leidend is voor het ontsluiten van het aanbod in het PGR. De Programmaraad besluit over de uitvoering van de Publicatiekalender en de voorstellen voor ontwikkeling van het PGR. Met het vaststellen van de Publicatiekalender door de Programmaraad tonen provincies hun commitment deze tot uitvoering te brengen via de geëigende kanalen.

PGR coordinatoren

De Provinciaal Coördinatoren vallen onder aansturing van de Programmaraad ProGideon en opereren op tactisch niveau. Aangezien de meeste provinciale Provinciaal Coördinatoren tevens ProGideon-cöordinatoren zijn, is een apart coördinatorenoverleg niet nodig. De Provinciaal Coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van alle aspecten van het PGR en aanspreekpunt voor beleidsmatige en strategische zaken rondom het PGR. Het staat de Provinciaal Coördinator vrij taken te delegeren aan de Provinciaal Functioneel Beheerder.
Meer informatie, alleen voor provincies: https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/d545724845/NAW-gegevens.doc?save_as=1

Provinciaal functioneel beheerders

Elke provincie heeft een Provinciaal Functioneel Beheerder benoemd. Deze functioneert op operationeel niveau en draagt zorg voor het aanbieden van content in het PGR en het functioneren van het PGR binnen de eigen organisatie. De Provinciaal Functioneel Beheerder is aanspreekpunt binnen de eigen organisatie voor functionele en technische aspecten betreffende het PGR en onderhoudt contact met de Landelijk Functioneel Beheerder. In overleg met de Provinciaal Coördinator kunnen taken gedelegeerd worden aan de Provinciaal Coördinator.
Meer informatie, alleen voor provincies: https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/d545724845/NAW-gegevens.doc?save_as=1

PGR-redactieraad

Een PGR-redactieraad waakt over de kwaliteit en de actualiteit van het aanbod van het PGR. Door het voeren van actief contentbeheer wordt enerzijds regie gehouden op de kwaliteit van de content en anderzijds planmatig gewerkt aan het laten groeien van deze content. De Redactieraad werkt actief aan een goede aansluiting van het PGR op wettelijke taken van provincies en vragen van afnemers (de 'markt'). Dit doet zij door de vraag te signaleren en het aanbod te monitoren. De Gebruikersraad is een belangrijke schakel in het signaleren van de vraag. De Redactieraad heeft een adviesfunctie voor de Programmaraad ProGIDEON; zij doet voorstellen aan de Programmaraad voor opname of verwijdering of organisatie van het aanbod in PGR, de Programmaraad besluit hierover. De Redactieraad is niet uitvoerend als het gaat om opname van gegevens in PGR, dit zijn de provincies zelf.
De Redactieraad bestaat uit 4 personen, 1 van GBO-Provincies (LFB) en 3 provinciale leden. De Redactieleden worden aangesteld door de Programmaraad ProGideon. De voorzitter van de Redactieraad is een provinciaal lid, de secretaris is de LFB, tenzij anders is afgesproken.
Meer informatie, alleen voor provincies: https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/d649842841/Redactieraad%20PGR_leden_2011.xlsx?save_as=1
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/570216882

Werkgroep Standaarden

Het is de taak van de werkgroep Standaarden er voor te zorgen dat de kennis er is om provincies goede metadata en services te laten aanleveren aan het PGR. Deze kennis wordt door de werkgroep verzameld en verspreid onder de provincies. Ook is het de taak van de werkgroep de LFB inhoudelijk te ondersteunen. Naast ondersteuning op het gebied van metadata en services zal ondersteuning geboden worden op het gebied van de techniek van het PGR. De werkgroep speelt een rol bij de ontwikkelingen binnen het PGR en het testen van nieuwe versies.
De Werkgroep wordt voorgezeten door een provinciaal medewerker. Verder zijn er 5 provinciale leden en is de Landelijk Functioneel Beheerder namens het GBO lid.
Meer informatie, alleen voor provincies: https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/0/608846212

Gebruikersraad PGR

De Gebruikersraad PGR vertegenwoordigt de afnemers van PGR en functioneert als klankbordgroep voor de Redactieraad en de Programmaraad. De Gebruikersraad bestaat uit een representatieve doorsnede van de afnemers van het PGR, om te beginnen uit vertegenwoordigers van WKO-tool, Atlas Leefomgeving, Planbureau voor de Leefomgeving, Geobusiness Nederland, bedrijfsleven en Rijksuniversiteit Groningen. De Gebruikersraad wordt aangevuld met een persoon uit de PGR-Redactieraad. Deze persoon functioneert als secretaris en als verbindende schakel met de Programmaraad ProGideon.
De Gebruikersraad is ingericht om te verzekeren dat het PGR in een behoefte blijft voorzien en blijft sluiten op externe ontwikkelingen. De Gebruikersraad inventariseert en formuleert daarvoor de collectieve wensen en signalen vanuit het gebruikersperspectief. De secretaris legt de collectieve wensen, adviezen en signalen vast in notulen. De Redactieraad besluit of en hoe de inbreng van de gebruikersraad richting de Programmaraad gaat, middels een advies en aanbevelingen over de ontwikkeling van het PGR t.a.v. de inhoud. T.a.v. de functionaliteit loopt dit via de Landelijk Functioneel Beheerder. Het advies over het gewenste aanbod kan input leveren voor de publicatiekalender, welke door de Redactieraad zal worden opgesteld en ter vaststelling worden voorgelegd aan de Programmaraad.

GBO provincies

GBO provincies verzorgt het functioneel, technisch en applicatiebeheer van het PGR. Bij GBO provincies werkt een landelijk functioneel beheerder PGR die als schakel fungeert tussen de provinciale functioneel beheerders en het applicatie en technisch beheer. Landelijk Functioneel beheerder voor het PGR is Ron Wardenier: provinciaalgeoregister@gbo-provincies.nl.