Basisuitgangspunten

De uitgangspunten waarmee gewerkt wordt bij de inrichting van het Provinciaal GeoRegister zijn: 'Vindbaar en toepasbaar aanbieden', ‘éénmalige inwinning, meervoudig gebruik’, ‘data bij de bron’ en ‘interoperabiliteit van gegevens en diensten’. Deze sluiten aan bij de uitgangspunten in het visie document GIDEON en de bij de INSPIRE richtlijn gehanteerde principes. Ook wordt het PGR ontwikkeld conform de Provinciale Referentie Architectuur (PETRA) en de Provinciale Geoarchitectuur (PGA) principes.

Framework voor standaarden

Het gebruik van standaarden maakt het uitwisselen en hergebruik van gegevens mogelijk. Het framework van standaarden (http://www.geonovum.nl/geostandaarden/framework) beschrijft de standaarden, die nodig zijn om interoperabiliteit te verzorgen binnen het geo-domein en de aansluiting van het geo-domein op de elektronische overheid. Uitgangspunt voor het opstellen van de geo-standaarden is dat NORA en INSPIRE worden gevolgd.
De data en services aangeboden via het Provinciaal GeoRegister zullen aan de standaarden zoals vastgelegd in het framework voor standaarden moeten voldoen. Dit zorgt voor de benodigde interoperabiliteit tussen gegevens en diensten afkomstig van de provincies en de gebruikers daarvan.

Nederlandse profiel voor metadata voor geografie

Om geografische datasets en –series te kunnen vinden, moet deze kenbaar zijn. Dit kan door datasets en –series te voorzien van een beschrijving, ofwel metadata. ISO (internationale standaardisatie organisatie) heeft hiervoor een standaard ontwikkeld, ISO 19115, bestaande uit meer dan vierhonderd metadata elementen. Deze metadata standaard wordt internationaal gebruikt en is ook voorgeschreven door INSPIRE. ISO 19139 is de implementatie specificatie (encoding) van ISO19115.

In Nederland is op basis van ISO 19115 de Nederlandse metadata standaard voor geografie opgesteld. Deze standaard bestaat uit een selectie van verplichte en optionele metadata-elementen inclusief te hanteren domein voor geografische datasets en dataset series. Organisaties dienen de verplichte kernset te hanteren. Hierdoor ontstaat de noodzakelijke interoperabiliteit voor het zoeken van geografische datasets en –series. De Nederlandse metadata standaard voor geografie maakt deel uit van het framework voor standaarden.
Een uitgebreide beschrijving van het Nederlands metadata profiel op ISO 19115 voor geografie is te vinden op http://www.geonovum.nl/geostandaarden/metadata

Het PGR is het centrale kaartenregister voor de provincies. In dit register kan elke provincie haar metadata publiceren. Op dit publiceren van metadata zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Naast het Nederlands profiel stelt ook het PGR eisen aan de metadata voor een goede werking. Daarom is een metadata invulinstructie geschreven als handreiking naar de provincies om op een eenvoudige manier te kunnen voldoen aan de voorwaarden die aan de metadata worden gesteld. Als deze invulinstructie wordt gevolgd bij het vastleggen van de metadata, dan wordt voldaan aan alle eisen die het PGR en INSPIRE stellen.
De metadata invulinstructie is beschikbaar in het ProGIDEON project binnen Projectplace.

Nederlands profiel voor WMS

Het OGC heeft momenteel een aantal implementatiespecificaties van de WMS geschreven (versies 1.0 t/m 1.3). Vanuit ISO 19128 wordt de abstracte standaard voor WMS beschreven. Omdat er een aantal vrijheidsgraden en een aantal specifiek landelijke zaken zijn voor gebruik van de WMS-specificatie, is er een Nederlands profiel ontwikkeld voor WMS. In Nederland is bewust nog niet gekozen voor WMS 1.3.0 omdat hier nog vrijwel geen implementaties van zijn.
Een uitgebreide beschrijving van het Nederlands profiel voor WMS is te vinden op http://www.geonovum.nl/geostandaarden/services

Nederlands profiel voor WFS

Het OGC heeft momenteel een tweetal implementatie specificaties van de Web Feature Service geschreven (1.0 en 1.1). WFS 1.1 ondersteunt GML 3.1.1 die door NEN3610 en de informatiemodellen in Nederland wordt gebruikt. Deze WFS 1.1 specificatie met corrigendum is aangeboden aan ISO TC/211 en wordt uitgewerkt in ISO 19142. Deze standaard is in 2009 klaar. Omdat er een aantal vrijheidsgraden en een aantal specifiek landelijke zaken zijn voor gebruik van de WFS specificatie, is er een Nederlands profiel ontwikkeld voor de basis WFS.
Een uitgebreide beschrijving van het Nederlands profiel voor WFS is te vinden op http://www.geonovum.nl/geostandaarden/services

Indeling van de inhoud

De inhoud van het PGR kent een vastgestelde indeling in de vorm van een boomstructuur met categorieën (=taxonomie). Een voorbeeld van een categorie is "Milieu". Een categorie kan weer subcategorieën bevatten. In het voorbeeld bevat de categorie "Milieu" vijf subcategorieën, namelijk "Afval", "Bodem", "Energie, klimaat en lucht", "Overlast en hinder" en "Grondstoffenvoorziening". De onderverdeling in subcategorieën stopt op een gegeven moment. Zo kent de subcategorie "Bodem" geen subcategorieën maar wel een aantal zogenaamde termen waaronder "Bodemsanering". Op basis van de trefwoorden uit de metadata worden de bestanden op de juiste plaats in de taxonomie gezet. De trefwoorden worden gekozen uit de Interprovinciale Thesaurus.
De indeling is als boomstructuur zichtbaar in het PGR vergelijkbaar aan de bekende Windows Verkenner en is bedoeld als eenvoudige navigatie om door de inhoud te kunnen bladeren.

Ook beschikt het PGR over verwijzingen op basis van gelijkwaardigheid (bv. fauna en dieren), hiërarchie (bv. infrastructuur en snelwegen) of associatie (bv. vogels en vogelbescherming). Deze verwijzingen verbeteren het zoeken op vrije tekst.
Voor de indeling en de verwijzingen gebruikt het PGR de taxonomie en thesaurus van de interprovinciale standaard Provisa. De taxonomie en thesaurus van Provisa is gebaseerd op de provinciale begroting en is voor alle provincies hetzelfde. In tegenstelling tot de Europese GEMET-thesaurus, die voornamelijk milieu als invalshoek heeft, is de PGR-thesaurus gericht op alle beleidsvelden waarop de provincie taken heeft of uitvoert.
Om eenduidigheid in de inhoud van het PGR te bereiken is het belangrijk dat vergelijkbare metadata van de verschillende provincies op dezelfde plaats in de boomstructuur wordt opgenomen. Voor de klasse 2 bestanden uit de Publicatiekalender geeft de Redactieraad PGR richtlijnen, juist om die eenduidigheid te verkrijgen.