Recent Changes

Friday, September 9

 1. 2:35 am
 2. 2:32 am

Wednesday, February 3

 1. page 8) INSPIRE - Provinciale nieuwsbrieven edited ... INSPIRE Nieuwsbrief nr. 11, SPECIAL Omgevingswet: februari 2015 INSPIRE Nieuwsbrief nr. 12: j…
  ...
  INSPIRE Nieuwsbrief nr. 11, SPECIAL Omgevingswet: februari 2015
  INSPIRE Nieuwsbrief nr. 12: juli 2015
  ...
  november 2015
  INSPIRE Nieuwsbrief nr. 14: december 2015

  (view changes)
  5:23 am

Monday, December 14

 1. page 8) INSPIRE - Provinciale nieuwsbrieven edited ... INSPIRE Nieuwsbrief nr. 11, SPECIAL Omgevingswet: februari 2015 INSPIRE Nieuwsbrief nr. 12: j…
  ...
  INSPIRE Nieuwsbrief nr. 11, SPECIAL Omgevingswet: februari 2015
  INSPIRE Nieuwsbrief nr. 12: juli 2015
  ...
  november 2015
  (view changes)
  2:25 am

Monday, November 23

 1. page 3h) INSPIRE - Risicokaart edited In: Thema 6c (Faciliteiten voor afvalbeheer), thema 8 (Faciliteiten voor productie en industrie) en…
  In: Thema 6c (Faciliteiten voor afvalbeheer), thema 8 (Faciliteiten voor productie en industrie) en thema 12 (Gebieden met natuurrisico's).
  Datasets: Risicokaart/RRGS/ISOR
  ...
  niet terecht. De informatieanalyses voor thema 8 en thema 12 moeten nog worden opgesteld.
  Mapping: Er is een mapping voor thema 8 (IR.PIF) en een voor thema 12 (BB.NRZ).
  {BB-NRZ.pdf} {IR-PIF.pdf}
  (view changes)
  6:34 am
 2. page 3d) INSPIRE - Grondwateronttrekkingen edited In: Thema 8 (Faciliteiten voor productie en industrie) Datasets: onttrekkingsgegevens uit LGR Inf…
  In: Thema 8 (Faciliteiten voor productie en industrie)
  Datasets: onttrekkingsgegevens uit LGR
  Informatieanalyse: moet nog worden opgesteld.
  Mapping:
  {InspireMappingLGR_v03.vsd}
  (view changes)
  6:32 am
 3. page 3e) INSPIRE - Habitattypen edited ... Mapping: De habitattypekaarten in Aerius gebruiken voor de classificatie van habitats de habit…
  ...
  Mapping: De habitattypekaarten in Aerius gebruiken voor de classificatie van habitats de habitattype codes uit de Europese Habitats Richtlijn. Deze codes kunnen rechtstreeks worden gebruikt voor de classificatie van habitats voor het thema HB. In het onderstaande schema is de mapping van de Aerius Habitats naar the Inspire Habitats weergegeven. Het schema laat ook zien dat alle verplichte velden voor het thema HB kunnen worden gevuld. De niet verplichte kenmerken habitatSpecies en habitatypeVegetation worden gevuld met het kenmerk “unpopulated” om aan te geven dat deze informatie niet voorhanden is.
  {AeriusHabitat_InspireHB.vsd}
  ...
  het CDS worden omgezet en
  Metadata voor de service is beschikbaar via http://www.aerius.nl/nl/metadata-aerius. Updates van de gegevens in de service worden kenbaar gemaakt via het daar gepubliceerde metadata bestand.
  Nog uit te werken: Op dit moment wordt het beheer van de landelijke dataset habitattypekaarten uitgevoerd door de programmadirectie Natura 2000 van het Ministerie van Economische Zaken. Het is op dit moment niet duidelijk hoe lang deze programmadirectie het beheer zal blijven uitvoeren. Mogelijk moet het beheer van de landelijke dataset in de toekomst ergens anders moet worden belegd om de continuïteit te waarborgen voor de levering van habitattypekaarten aan Inspire.
  (view changes)
  6:28 am
 4. page 3b) INSPIRE - Geluid edited In: Thema 5b (Menselijke gezondheid en veiligheid; Gezondheid gerelateerde milieudata) en thema 11 …
  In: Thema 5b (Menselijke gezondheid en veiligheid; Gezondheid gerelateerde milieudata) en thema 11 (Gebiedsbeheer).
  Datasets: Geluidcontouren provinciale wegen (thema 5b), Geluidszones rondom vliegvelden (thema 11), Geluidszones rondom bedrijventerreinen, zowel provinciaal als gemeentelijk (thema 11).
  Geluid langs provinciale wegen is ook binnen thema 7 aangemerkt (meetnetten). Dit is onterecht, omdat een fysiek meetnet niet bestaat. Deze dataset moet worden afgemerkt (2015).
  Informatieanalyse:
  Geluidzones bedrijventerreinen: In Wgh art. 163 staat dat gemeenten de geluidzones vaststellen, tenzij het gaat om bedrijven van regionaal belang, zoals aangewezen bij PV krachtens Wm of WRO. Dit betekent dat provincies die geluidszones moeten vaststellen. Ook kan worden afgesproken dat provincies de geluidzonering doen voor gemeenten. Voor inrichtingen waarvoor het rijk bevoegd gezag is, moet het rijk dat doen. Het beeld is: sommige provincies hebben geen contouren, anderen alleen van bedrijven van regionaal belang, weer anderen voor alle inrichtingen. De bestanden die er zijn, zijn ‘Rijk’ geharmoniseerd. De relevante informatie is allemaal toegevoegd. Daarnaast is het INSPIRE schema uitgebreid met aanvullende velden om de waarden voor de geluidsbelasting weer te geven. De informatie die niet aanwezig is in de brondata, is door de provinciale medewerkers handmatig in het CDS toegevoegd. Bij deze handmatige invoer is enkel gekozen om de verplichte velden te vullen.
  (view changes)
  6:25 am
 5. page 3f) INSPIRE - Ontgrondingen edited ... Datasets: locaties van winning van bouwstoffen, zijnde zand en grind (thema 8) en begrenzingen…
  ...
  Datasets: locaties van winning van bouwstoffen, zijnde zand en grind (thema 8) en begrenzingen van deze winninglocaties.
  Informatieanalyse: de informatieanalyse is tot stand gekomen met betrokkenheid van het vakberaad Ontgrondingen.
  ...
  de ontgrondingen. Een verzoek tot afmerking is bij IenM ingediend.
  De volgende randvoorwaarden en uitgangspunten zijn gebruikt:
  Het gaat alleen om vigerende vergunningen van ontgrondingen
  (view changes)
  6:24 am
 6. page 3b) INSPIRE - Geluid edited ... Informatieanalyse: Geluidzones bedrijventerreinen: In Wgh art. 163 staat dat gemeenten de ge…
  ...
  Informatieanalyse:
  Geluidzones bedrijventerreinen: In Wgh art. 163 staat dat gemeenten de geluidzones vaststellen, tenzij het gaat om bedrijven van regionaal belang, zoals aangewezen bij PV krachtens Wm of WRO. Dit betekent dat provincies die geluidszones moeten vaststellen. Ook kan worden afgesproken dat provincies de geluidzonering doen voor gemeenten. Voor inrichtingen waarvoor het rijk bevoegd gezag is, moet het rijk dat doen. Het beeld is: sommige provincies hebben geen contouren, anderen alleen van bedrijven van regionaal belang, weer anderen voor alle inrichtingen. De bestanden die er zijn, zijn ‘Rijk’ geharmoniseerd. De relevante informatie is allemaal toegevoegd. Daarnaast is het INSPIRE schema uitgebreid met aanvullende velden om de waarden voor de geluidsbelasting weer te geven. De informatie die niet aanwezig is in de brondata, is door de provinciale medewerkers handmatig in het CDS toegevoegd. Bij deze handmatige invoer is enkel gekozen om de verplichte velden te vullen.
  ...
  nog worden gemaakt.gemaakt (2015).
  {GB-AM.pdf} {GPW-AM.pdf} {GV-AM.pdf}
  Nog uit te werken:
  (view changes)
  6:22 am

More